2015-03-10 15:12:00

Ακίνητη περιουσία

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-03-10 15:12:00 Timestamp ID : 1426000320

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, είναι ζήτημα αλληλένδετο με την ύπαρξη ενός σταθερού φορολογικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου θα παρέχονται τα κίνητρα για την αξιοποίηση της, προς όφελος του πολίτη και του συνόλου της χώρας.

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, παρατηρείται το φαινόμενο, το κράτος να απαιτεί από συμπολίτες μας, όντας ανέργους ή και με μειωμένα εισοδήματα, την είσπραξη φόρων, δηλαδή μετρητών, από γη και ακίνητα που δεν αποφέρουν εισοδήματα στους κατόχους τους.

Νομοτελειακά, ένας πολίτης που δεν είναι σε θέση να έχει εισοδήματα από την ακίνητη περιουσία του, ταυτόχρονα δε μπορεί και να αποδώσει τους φόρους που καταλογίζονται.

Ακόμη χειρότερα, η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων – real estate (απομείωση πραγματικών αξιών περιουσίας), ωθεί τους συμπολίτες μας στην προσπάθεια πώληση της, με την ταυτόχρονη ανυπαρξία αγοραστών.

‘Ενα από τα μέτρα για τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας*, είναι η ίδρυση Τραπεζών Γης από τους δήμους, που είναι και οι πλέον αρμόδιοι για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Η Τράπεζα Γης, ένας οργανισμός που υφίσταται και λειτουργεί ήδη στους δήμους οικονομικά προηγμένων χωρών, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση των πολιτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία αποπληρωμής φόρων περιουσίας.

Πως λειτουργεί :

Φυσικό / νομικό πρόσωπο, που βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής φόρου περιουσίας, δηλώνει και αποδεικνύει εγγράφως στην Τράπεζα Γης την οικονομική του αδυναμία.

Μετά την εγγραφή, το φυσικό / νομικό πρόσωπο, αναλαμβάνει εντός 5ετίας, την υποχρέωση αξιοποίησης της περιουσίας του με κάθε τρόπο :
– ‘Ιδια επιχειρηματική εκμετάλλευση της.
– Ενοικίαση.
– Αντιπαροχή.
– Πώληση της.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, συνεχίζει να υφίσταται και για κάθε έτος μη τακτοποίησης της φορολόγησης της και λειτουργεί αθροιστικά.

Στην περίπτωση πώλησης της περιουσίας, το σύνολο των φόρων παρακρατείται από την τιμή συναλλαγής.

Στην περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευσης της περιουσίας, διευκολύνεται η αποπληρωμή φόρων μέσω τμηματικής καταβολής, σε ποσοστό & αναλογία σύμφωνη με την κερδοφορία της επιχειρηματικής δραστηριότητος ή τα συνολικά εισοδήματα του ιδιώτη κατόχου και μέχρις ύψους αποπληρωμής παρελθούσης οφειλής.

Πάγιες θέσεις της ‘Ενωσης Κεντρώων για την ακίνητη περιουσία :

Θέσπιση αφορολογήτου για την πρώτη κατοικία για όλους του συμπολίτες μας.

‘Οταν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, θέσπιση αφορολόγητου και της 2ης κατοικίας.

Μεταφορά του φόρου ακίνητης περιουσίας στους Δήμους και της αρμοδιότητας είσπραξής του, που είναι οι πλέον αρμόδιοι και ικανοί να γνωρίζουν τις αξίες της ακίνητης περιουσίας των περιοχών αρμοδιότητας τους.

Ταυτόχρονα, οι δήμοι, θα έχουν ένα σταθερό και ίδιοι έσοδο, ικανό να τους συντηρήσει και να αυτοδιαχειρίζονται, με το κράτος να επιτελεί το ρόλο του επόπτη των δήμων και όχι του διαχειριστή.

Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας βάσει πραγματικών αξιών της αγοράς.

Θέσπιση ποσοστού φορολόγησης, ικανού να αποφέρει εισοδήματα στους δήμους και να μην προκαλεί φοροδοτικά προβλήματα, ούτε να εγκληματοποιεί και καταδικάζει τους συμπολίτες μας.

Για να λειτουργήσει σωστά η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, πρέπει πρώτιστα να εφαρμοστεί η πρόταση της ‘Ενωσης Κεντρώων για αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος και του επιχειρηματικού μας περιβάλλοντος.