2015-03-28 23:40:00

Ψηφιακή Ελλάδα

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-03-28 23:40:00 Timestamp ID : 1427586000

Η ‘Ενωση Κεντρώων λειτουργεί με τις αρχές της Δημοκρατίας μας, τις διεθνείς συμβάσεις για τα Ανθρώπινα δικαιώματα (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) και τις διατάξεις του Καταστατικού της.
Η συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση της Ελλάδος είναι στοιχείο απαραίτητο για την εύρυθμη διακυβέρνηση της χώρας.
Χάρη στη χρήση των νέων τεχνολογιών, είναι δυνατόν να συμμετέχουν οι πολίτες στη λήψη αποφάσεων.

Η ‘Ένωση Κεντρώων, συνεργάζεται με κόμματα και κινήματα που ασπάζονται και υπηρετούν τις βασικές αυτές αρχές και αποδέχεται πλήρως τις αρχές που διέπουν το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ( https://www.fsf.org ) και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού ( https://fsfe.org ) και επιδιώκει  :

  • Μέγιστη δυνατή μείωση χρήσης χαρτιού στις συναλλαγές μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα αλλά και εντός φορέων του Δημοσίου τομέα.
  • Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Δημοσιοποίηση σε κάθε βήμα όλων των ενεργειών σε φορείς του Δ.Τ μέσω διαδικτύου.
  • Ελεύθερη πρόσβαση του ατόμου στην γνώση και τον πολιτισμό.
  • Σεβασμός της προσωπικής ελευθερίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Διασφάλιση πλήρους ελευθερίας του λόγου.

Ανοιχτό λογισμικό
Μέσω της υιοθέτησης και χρήσης ανοιχτών προτύπων λογισμικού, η Ελλάδα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει στο μέγιστο το δυναμικό όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πληροφορικής.
Μέσω διαγωνισμών που μπορούν να τρέχουν όλο το χρόνο αλλά και δράσεων που κάλλιστα μπορούν να αναλάβουν και να τρέξουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, μπορεί να επιτευχθεί η εξοικείωση όλων των γενεών του πληθυσμού μας με τις ψηφιακές ευκολίες.

Η εκτεταμένη χρήση Ανοιχτών Προτύπων στην Ελλάδα παρέχει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας :

Απεξάρτηση από ιδιοταγούς κώδικα πληροφοριακά συστήματα και ελευθερία στην ανάπτυξη εφαρμογών που να καλύπτουν στο 100% τις ανάγκες του Ελληνικού κράτους.

Μείωση κόστους αγοράς και συντήρησης συστημάτων ιδιοταγούς κώδικα με πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο (μείωση κόστους λειτουργίας).

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο χώρο της Πληροφορικής.

Δημιουργία και εξαγωγή υψηλής τεχνολογίας.

Προσέλκυση επενδύσεων από επενδυτές με ενδιαφέρον για το Ανοιχτό και Ελεύθερο Λογισμικό και δημιουργία τεχνολογικών πάρκων (παράδειγμα : Silicon Valley, California, ΗΠΑ)

Κατανοούμε πως η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από πληροφοριακά συστήματα Κλειστού Κώδικα και δεσμευμένη με συμβόλαια υψηλού ετήσιου κόστους με συγκεκριμένες εταιρίες λογισμικού.

Δια της κλήσης για συνεργασία σε όλους τους Ελληνικούς φορείς Ελεύθερου & Ανοιχτού Λογισμικού, είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετάβασης για το Ελληνικό Δημόσιο και σε βάθος 5ετίας, σε πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού και Ανοιχτών Προτύπων.

Ευρωπαϊκό ‘Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού https://fsfe.org
https://fsfe.org/activities/policy/eu/policy-goals/public-bodies.el.html

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;
Το Ελεύθερο Λογισμικό (ή “λογισμικό ανοικτού κώδικα”) – προγράμματα υπολογιστή που οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιεί, να μελετά, να μοιράζεται, και να βελτιώνει – είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Ελεύθερο Λογισμικό κάνει το Διαδίκτυο να λειτουργεί και παρέχει τις βάσεις για τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στη βιομηχανία της τεχνολογίας πληροφοριών. Μόνο με Ελεύθερο Λογισμικό μπορούν οι χρήστες να κατανοήσουν πλήρως τι πραγματικά κάνει ένα πρόγραμμα υπολογιστή, ποια δεδομένα αποστέλλει πού, και πώς παράγει τα αποτελέσματά του.

Δημόσιες υπηρεσίες
Οι Δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν μια κρίσιμη υποδομή των δημοκρατικών κρατών. Τα Κοινοβούλια, οι κρατικοί οργανισμοί και τα διοικητικά σώματα πρέπει να βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους, το οποίο, με τη σειρά του, κυβερνάται από τους πολίτες του, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να έχουν υπό πλήρη έλεγχο το λογισμικό και τα υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούν, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγουν, αποθηκεύουν, και επεξεργάζονται.

Για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες που υπηρετούν, οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο Ελεύθερο Λογισμικό και να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε τύπους αρχείων που συμμορφώνονται με τα Ανοικτά Πρότυπα.

Όπου οι δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service, SaaS) ή λύσεις στο «νέφος» (“cloud”), πρέπει επιπλέον να αποφεύγουν τον εγκλωβισμό τους σε έναν μόνο προμηθευτή και να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούν εύκολα να αλλάζουν ανάμεσα σε διαφορετικούς προμηθευτές τέτοιων υπηρεσιών. Πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους θα μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών, ότι θα αποθηκεύονται σε τύπους αρχείων συμβατούς με τα Ανοικτά Πρότυπα, και ότι η λύση δεν θα απαιτεί μη-ελεύθερο λογισμικό εφαρμογών.
Οι δημόσιες υπηρεσίες χρηματοδοτούνται μέσω των φόρων. Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δαπανούν αυτά τα χρήματα με σύνεση. Αν οι οργανισμοί εγκλωβιστούν σε οποιαδήποτε προσφορά συγκεκριμένου προμηθευτή, θα καταλήξουν να πληρώνουν μονοπωλιακές τιμές για το λογισμικό και τις σχετικές υπηρεσίες.

Αντίθετα, οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να προμηθεύονται το λογισμικό τους και τις σχετικές με υπολογιστές υπηρεσίες, μόνον μέσω ανταγωνιστικών προκηρύξεων διαγωνισμού προμηθειών, ανοικτών σε όλους όσους καταθέτουν προσφορά. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να προϋπολογίζουν και τα μελλοντικό κόστος εξόδου, μέσα στην τιμή της κάθε προσφοράς, καθώς και το κόστος των οποιωνδήποτε αδειών χρήσης που θα χρειαστεί να αγοράσουν, επιπλέον της προσφερόμενης λύσης. Θα πρέπει να αγοράζουν μόνο συσκευές στις οποίες θα μπορούν να τροποποιούν το λογισμικό ελεύθερα και να εγκαθιστούν λειτουργικά συστήματα και άλλα προγράμματα της επιλογής τους.

Όταν οι δημόσιες υπηρεσίες αναπτύσσουν λογισμικό, ή πληρώνουν για την ανάπτυξη λογισμικού, τα προγράμματα που προκύπτουν πρέπει να αποδίδονται στο ευρύ κοινό υπό μια άδεια Ελεύθερου Λογισμικού. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πληρώσει για το λογισμικό αυτό με τους φόρους τους, οπότε θα πρέπει να έχουν και πρόσβαση σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές για έξυπνα κινητά (“apps”) που διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες.
Καθώς όλο και περισσότερα δεδομένα για τις ζωές μας μεταφέρονται στον κυβερνοχώρο, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα δεδομένα είναι καλά προστατευμένα.
Όπου οι δημόσιες υπηρεσίες αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα έξω από τα δικά τους υπολογιστικά συστήματα, αυτά τα δεδομένα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους ή και σε ακόμη αυστηρότερους κανόνες προστασίας δεδομένων, όπως εκείνους που ισχύουν στην επικράτεια όπου αυτά τα δεδομένα δημιουργήθηκαν.

Θέλουμε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να:

Zητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να απαιτεί ότι κάθε δημόσια χρηματοδοτημένο λογισμικό, περιλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές, θα διατίθεται δημόσια υπό άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού

Σχετικά με τις προκηρύξεις προμηθειών, να ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να ζητά από τους δημόσιες υπηρεσίες να περιλαμβάνουν και το κόστος εξόδου στο συνολικό κόστος οποιουδήποτε λογισμικού ή λύσης φιλοξενίας που αποκτούν

Ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να απαιτεί από τις δημόσιες υπηρεσίες να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες προς οποιονδήποτε πολίτη, σχετικά με τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων.

Δικαιώματα καταναλωτών και κυριότητα συσκευών

Βασιζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε υπολογιστές για τις περισσότερες λειτουργίες στην καθημερινή μας ζωή, είτε πρόκειται για έξυπνα τηλέφωνα, αυτοκίνητα, ή θερμοστάτες. Οι πολίτες πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στον τρόπο λειτουργίας αυτών των συσκευών.
Ειδικότερα, οι πολίτες πρέπει να έχουν την ελευθερία να τροποποιούν και να ανταλλάσσουν το λογισμικό που τρέχει σε αυτές τις συσκευές. Πρέπει, επίσης, να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ποια δεδομένα συλλέγουν αυτές οι συσκευές, και με ποιον διαμοιράζονται αυτά τα δεδομένα.
Ο νομοθέτης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν και να ανταλλάσσουν το λογισμικό σε όλες τις υπολογιστικές συσκευές που έχουν στην κατοχή τους. Χρειάζεται η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του καταναλωτή, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να προσφεύγουν εύκολα κατά των κατασκευαστών και των μεταπωλητών που τους εμποδίζουν να τροποποιούν το λογισμικό των συσκευών τους.
Με προϊόντα όπως ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες και παιγνίδια υπολογιστών, οι προμηθευτές εύκολα επιβάλλουν αυθαίρετους περιορισμούς στους καταναλωτές. Αυτοί, για παράδειγμα, εμποδίζουν τους καταναλωτές να πωλούν ή να δανείζουν τα προϊόντα που αγόρασαν. Αυτό το πετυχαίνουν συχνά οι προμηθευτές, υποστηρίζοντας ότι αυτοί απλώς πωλούν μια άδεια χρήσης του προϊόντος, και όχι το ίδιο το προϊόν. Αυτοί οι περιορισμοί είναι χοντροκομμένα άδικοι για τους καταναλωτές, και ο νομοθέτης πρέπει να τους σταματήσει.

Θέλουμε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να:

Ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να ενδυναμώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών, απαιτώντας να έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να μπορούν να τροποποιούν και να ανταλλάσσουν το λογισμικό σε οποιαδήποτε υπολογιστική συσκευή που αγοράζουν, ή διαφορετικά, που έχουν μόνιμα στην κατοχή τους.

Ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακά αγαθά τα οποία αγόρασαν, με την πλήρη έκταση των εξαιρέσεων και των περιορισμών της νομοθεσίας περί copyright.

Ιδιωτικό απόρρητο, επιτήρηση και κρυπτογραφία

Χωρίς ιδιωτικό απόρρητο και ανωνυμία δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική συζήτηση. Σε μια ελεύθερη χώρα, οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να συνομιλούν μεταξύ τους χωρίς φόβο μήπως κατασκοπεύονται.
Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες βασίζονται τόσο στους κανόνες του νόμου, όσο και στην τεχνολογία. Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να προστατεύουν τους πολίτες τους από την επιτήρηση, να διευκολύνουν την ανάπτυξη εργαλείων που προστατεύουν το ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών, και να προωθούν τη χρήση τέτοιων εργαλείων.
Παρά τη διάχυτη επιτήρηση στο διαδίκτυο, οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να προωθούν τη χρήση κρυπτογράφησης σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας.

Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουν στους πολίτες που υπηρετούν, τα μέσα για να επικοινωνούν μέσω κρυπτογραφημένων και ασφαλών διαύλων.
Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη εργαλείων κρυπτογράφησης Ελεύθερου Λογισμικού για γενική χρήση και να εξασφαλίζουν ότι το δημόσιο χρήμα είναι διαθέσιμο για το σκοπό αυτό.

Θέλουμε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να:

Εξασφαλίσουν ότι οι τεχνολογίες κρυπτογράφησης με βάση το Ελεύθερο Λογισμικό θα χρησιμοποιούνται σε συστηματική βάση στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να απαιτεί από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να προσφέρουν στους πολίτες την ευκαιρία να επικοινωνούν μαζί τους μέσω διαύλων που είναι ασφαλισμένοι με τεχνολογίες κρυπτογράφησης.

Υιοθετήσουν μια αναφορά διερεύνησης επί δυνητικών παραβιάσεων του νόμου, οι οποίες διεπράχθησαν από τοπικές και ξένες υπηρεσίες πληροφοριών μέσω διάχυτης επιτήρησης των επικοινωνιών.

Κατανεμημένα συστήματα
Το διαδίκτυο έφερε καινοτομία και δημοκρατική συμμετοχή, ακριβώς διότι δεν έχει κανένα κεντρικό σημείο ελέγχου. Η τάση προς συγκεντρωτικές υπηρεσίες θέτει σε κίνδυνο αυτό το βασικό πλεονέκτημα.
Για να προστατευτεί η ελευθερία των πολιτών της κοινωνίας των πληροφοριών, χρειαζόμαστε να χτίσουμε κατανεμημένα συστήματα για όλες τις σημαντικές λειτουργίες, με βάση το διαδίκτυο.

Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη και χρήση κατανεμημένων συστημάτων για την αντικατάσταση υπηρεσιών που είναι προς το παρόν συγκεντροποιημένες σε μεγάλο βαθμό, όπως η κοινωνική δικτύωση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι διατίθενται οι κατάλληλες δημόσιες χρηματοδοτήσεις για την εργασία αυτή.
Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη Ανοικτών Προτύπων μέσω των οποίων αυτά τα συστήματα να μπορούν να αλληλεπιδρούν.
Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να προωθούν τη χρήση αυτών των εργαλείων, χρησιμοποιώντας τα για τη δική τους αλληλεπίδραση με το κοινό και αποφεύγοντας τις συγκεντρωτικές υπηρεσίες όπου αυτό είναι εφικτό.

Θέλουμε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να:

Ζητήσουν από τις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες χρηματοδότησης, και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κατευθύνει τη χρηματοδότηση στην ανάπτυξη κατανεμημένων πλατφορμών για επικοινωνίες, που να βασίζονται σε Ελεύθερο Λογισμικό και σε Ανοικτά Πρότυπα.

Ζητήσουν από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να υποστηρίξει τους Ευρωβουλευτές στο να χρησιμοποιούν συστηματικά τις κατανεμημένες πλατφόρμες, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανοιχτά Πρότυπα
Τα Ανοιχτά Πρότυπα επιτρέπουν το διαμοιρασμό όλων των ειδών δεδομένων ελεύθερα και με απόλυτη πιστότητα. Προστατεύουν από το κλείδωμα και άλλα τεχνητά φράγματα στη διαλειτουργικότητα και προβάλλουν την επιλογή ανάμεσα σε προμηθευτές και τεχνολογικές λύσεις. Η εργασία του FSFE στα Ανοιχτά Πρότυπα έχει στόχο να εξασφαλίσει τη διευκόλυνση της μετάβασης στο Ελεύθερο Λογισμικό ή ανάμεσα σε λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού.

Εισαγωγή

Τα Ανοιχτά Πρότυπα συνδέονται στενά με τα δικτυακά φαινόμενα και αυτή η σχέση έχει αναπτυχθεί δραματικά. Η αμοιβή για τζογάρισμα συστημάτων σε ιδιοκτησιακούς προμηθευτές αυξάνεται μαζί με το κόστος του λογισμικού για τους χρήστες.

Κυβερνήσεις, ΜΚΟ δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που ενδιαφέρονται για την ελευθερία του ανταγωνισμού ή για τα δικαιώματα του καταναλωτή είναι γενικά δυνατοί υποστηρικτές των Ανοιχτών Προτύπων. Τυπικοί επικριτές είναι προμηθευτές ιδιοκτησιακού λογισμικού και όσοι εκπροσωπούν ίδια συμφέροντα. Ένα από τα σημεία στα οποία οι επικριτές προσπαθούν να δώσουν έμφαση είναι η εγγενής σύγκρουση μεταξύ καινοτομίας και προτυποποίησης.

Η προτυποποίηση σκόπιμα περιορίζει τις αλλαγές στην τεχνολογική βάση, άρα και στην καινοτομία. Αυτοί οι περιορισμοί καθιερώθηκαν για να επιτραπεί η συνέχιση της καινοτομίας από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο πρότυπο, όχι μόνο από το μέρος που ελέγχει την τεχνολογική βάση. Έτσι το πρότυπο περιορίζει τη δυνατότητα καινοτομίας από έναν εταίρο για να την επιτρέψει από πολλούς.
Τα Ανοιχτά Πρότυπα επιτρέπουν την καινοτομία από όλους τους εταίρους χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα στον αρχικό προγραμματιστή της πλατφόρμας να περιορίσει την καινοτομία ή τον ανταγωνισμό, που η καινοτομία αυτή αντιπροσωπεύει.

Οι στόχοι του FSFE περιλαμβάνουν ελευθερία από κλειδώματα, ελευθερία καινοτομίας και ανταγωνισμού για όλους. Για αυτό το FSFE είναι ένας ισχυρός υποστηρικτής για τα Ανοιχτά Πρότυπα.