2015-04-16 14:08:00

Φορολογία – ΦΠΑ

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-04-16 14:08:00 Timestamp ID : 1429193280

 

Υπολογίζεται πως η ετήσια απώλεια κρατικών εσόδων από την μη απόδοση του ΦΠΑ φτάνει στο ύψος των 10 έως και 12 δις Ευρώ.
Είναι εύκολο να καταλογίσουμε ευθύνες στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες για μη απόδοση του ΦΠΑ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) τονίζει ότι η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αποτελεί σημαντική αιτία για την υστέρηση εσόδων, αλλά το έλλειμμα στο ΦΠΑ δεν οφείλεται αποκλειστικά στην απάτη εφόσον η μη καταβολή ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, οφείλεται επίσης σε πτωχεύσεις, στην αφερεγγυότητα,  στα στατιστικά σφάλματα, στις καθυστερημένες πληρωμές και στη φοροαποφυγή. (23-10-2014, http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231358079)

Ωστόσο, σε ένα μεγάλο ποσοστό, λόγω της υπέρογκης φορολογίας των πολιτώνν και των επιχειρήσεων, το έσοδο του ΦΠΑ αποτελεί για πολλούς συμπολίτες μας το μόνο διαθέσιμο εισόδημα προς κάλυψη των αναγκών επιβίωσης.
Η απλοποίηση της φορολογίας στοχεύει σε δικαιότερη φορολόγηση με ταυτόχρονη φοροδοτικότητα με βάση την πραγματική οικονομική ικανότητα του πολίτη.
Η στόχευση είσπραξης ΦΠΑ που προτείνει η ‘Ένωση Κεντρώων, είναι μέσω των Αντικινήτρων Φοροδιαφυγής :

Υποχρέωση όλων των επαγγελματιών, κάθε κατηγορίας (πχ γιατρών, δικηγόρων) στην εγκατάσταση και χρήση φορολογικού εξοπλισμού (ταμειακής  φορολογικής μηχανής / Η/Υ και on-line φορολογικού μηχανισμού).
Ηλεκτρονική διασύνδεση του φορολογικού μηχανισμού με την Εφορία.
Ενσωμάτωση όλων των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών στις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων χωρίς καμία εξαίρεση (πχ αποδείξεις από γιατρούς), ως έξοδα αφαιρετέα από το συνολικό εισόδημα.
Φορολόγηση του καθαρού πλέον εισοδήματος με ενιαίο ποσοστό της τάξης του 15%.
Εντός 5ετίας σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου από επιχειρήσεις και ιδιώτες καθώς επίσης σταδιακή ταυτόχρονη σύμπτυξη οφειλών μεταξύ κράτους και νομικών – φυσικών προσώπων (για σταδιακή, αν όχι εξάλειψη, τουλάχιστον μείωση του φαινομένου να οφείλει το κράτος στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις χρήματα από επιστροφή φόρων).

Πίνακας σταδιακής κατάργησης προκαταβολής φόρου :
– 1ο έτος : 55%
– 2ο έτος : 40%
– 3ο έτος : 30%
– 4ο έτος : 20%
– 5ο έτος : 10%

Εντός 5ετίας, σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 23% σε 15% με βάση τον παρακάτω πίνακα :
– 1ο έτος : 23%
– 2ο έτος : 21%
– 3ο έτος : 19%
– 4ο έτος : 17%
– 5ο έτος : 15%

Ταυτόχρονη κατάργηση όλων των άλλων ΦΠΑ και ενσωμάτωση τους στον μοναδικό και ενιαίο συντελεστή  (ακολουθεί παράδειγμα συντελεστή 6,5%) :
– 1ο έτος : 8%
– 2ο έτος : 10%
– 3ο έτος : 12%.
– 4ο έτος : 13,5%
– 5ο έτος : 15%

Με το πέρας της 5ετίας και την εξομάλυνση των συντελεστών ΦΠΑ, πλήρης κατάργηση χρεώσεων χαρτοσήμου και επιβολή του ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ σε όλες τις εγχρήματες συναλλαγές.
Με το πέρας της 5ετίας και την εξομάλυνση των συντελεστών ΦΠΑ και φορολόγησης νομικών και φυσικών προσώπων, παύση φορολόγησης συνταξιούχων και επιδομάτων.
Θέσπιση Ορίου Αφορολογήτου Εισοδήματος (ΟΑΕ), ίσο με 20 φορές το βασικό μισθό (Ν) : Ν Χ 20 = ΟΑΕ.
Άμεση κατάργηση συμβάσεων – συμφωνιών μεταξύ κράτους και ιδιωτών για μείωση φορολογικών συντελεστών.

Πλεονεκτήματα :

Απλοποίηση φορολογικών διαδικασιών. Η ύπαρξη εξαιρέσεων στο φορολογικό σύστημα / συντελεστών ΦΠΑ / συντελεστών φορολόγησης ιδιωτών και επιχειρήσεων οδηγεί σε παραβατικότητα, αφού σε πολλές περιπτώσεις γεννάται το αίσθημα αδικίας και διαχωρισμού μεταξύ των  φορολογουμένων σε ευνοούμενους και αδικημένους.
Απαλοιφή των πολύπλοκων διατάξεων σχετικά με τους πολλαπλούς συντελεστές ΦΠΑ, που εξαιτίας της πολυπλοκότητας και των πολλαπλών εξαιρέσεων και κατηγοριών ΦΠΑ, δημιουργούν νομικά και εισπρακτικά κενά οδηγώντας τους φορολογουμένους σε παραβατικότητα.
Ουσιαστικά, προωθείται η εξαφάνιση των φορολογικών παραθύρων για αποφυγή πληρωμής φόρων.
Μείωση κόστους συντήρησης του TAXIS (ήδη μικρότερος αριθμός υπαλλήλων μπορεί να διαχειρίζεται μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων).
Συμμετοχή των πολιτών στα έσοδα του κράτους, σύμφωνα με τη φοροδοτική τους ικανότητα.
Συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στα έσοδα του κράτους, με έμμεσο αλλά και άμεσο τρόπο.
Προστασία των χαμηλοτέρων εισοδημάτων από επιπρόσθετη φορολόγηση καθώς θα συμμετέχουν σε αυτή έμμεσα μέσω της συλλογής αποδείξεων που θα αποδεικνύουν την φοροδοτικότητα τους.