2015-06-20 22:34:00

Μεταρρυθμίσεις – Διαρθρωτικές αλλαγές στα εργασιακά

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-06-20 22:34:00 Timestamp ID : 1434839640

Προς
ΕΝΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΩΩΝ    
κ.  ΒΑΣΙΛΗ  ΛΕΒΕΝΤΗ                                                                       Αθήνα  29-04-2015

Θέμα : ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Για την  καταστολή  της  ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ  &  ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Έχω μία πραγματικά ρηξικέλευθη πρόταση για την αντιμετώπιση του φλέγοντος αυτού θέματος.
 Και η πρόταση αυτή έχει ωριμάσει από την  μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία  μου στον  ιδιωτικό  τομέα.
Εργάζομαι ως Λογιστής από 19 ετών,  μέχρι και σήμερα που είμαι 77 συνεχίζω.
Θα σας την αναπτύξω εν συντομία.

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία με το υπάρχον καθεστώς δεν έχουν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν  στο τέλος κάθε μήνα την πραγματοποιηθείσα  απασχόληση,  ώστε να   μπορούν   εν συνεχεία να βεβαιώνουν τις προς είσπραξη ασφαλιστικές εισφορές.

Ακόμη και με την υποβολή των ΑΠΔ που εφαρμόζει το ΙΚΑ, είναι βέβαιο ότι ένας μεγάλος αριθμός από  όσους ευαρεστηθούν  να υποβάλλουν,  πληρώνουν μειωμένες εισφορές  καθ όσον αυτές δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο   των  απασχοληθέντων  αλλά ούτε και στις πραγματικά καταβληθείσες αμοιβές.

Οι εργοδότες έχουν "αποκτήσει" το δικαίωμα να καταβάλλουν τον καθαρό μισθό στον εργαζόμενο,   αφού προηγουμένως του παρακρατήσουν  την αναλογούσα εισφορά  του  η οποία προορίζεται για το   ασφαλιστικό ταμείο  καθώς και τον  Φ.Μ.Υ. του  Δημοσίου.

Και όσο αυτά τα παρακρατηθέντα ποσά δεν τα αποδίδουν, καθίστανται υπεξαιρέτες.
Επειδή  ακριβώς διατηρούν  το δικαίωμα να παρακρατούν. 
Αλλά και στη φορολογία εισοδήματος οι υπάρχουσες διαδικασίες σε πολλές περιπτώσεις,  για τον  προσδιορισμό  με  τεκμαρτό και όχι λογιστικό τρόπο  των καθαρών κερδών  (Μ.Σ.Κ.Κ.) , επιτρέπουν  ή  και προτρέπουν θα έλεγα  την καταχώρηση από τον εργοδότη μειωμένων αποδοχών.
Ο Α.Φ.Μ. του εργαζομένου θα πρέπει να υποκαθιστά  τους αριθμούς μητρώου κύριας ασφάλισης,  επικουρικής  καθώς και τον ΑΜΚΑ.
Δεν είναι λειτουργικό να καταχωρούνται  4 αριθμοί  μητρώου  για κάθε εργαζόμενο.
 Θα πρέπει επίσης για την εφαρμογή της πρότασης να γίνει η συγχώνευση των Ασφαλιστικών  Ταμείων  σε 3.

ΠΡΟΤΑΣΗ

  1)  Οι  εργοδότες να υποβάλλουν τις μισθοδοτικές καταστάσεις κάθε μήνα σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ  ηλεκτρονικά, ή και μέσω των ΚΕΠ. Εν συνεχεία να καταβάλουν, το  μικτό  μισθό  στην Τράπεζα  και  όχι  τον  καθαρό  στο  μισθωτό.
2) Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών να γίνεται σε κάθε περίπτωση  Λογιστικά,  η  δε δαπάνη μισθοδοσίας να αναγνωρίζεται εφ’ όσον υποβλήθηκε έγκαιρα  ηλεκτρονική  μισθοδοτική  κατάσταση.
Γίνεται αντιληπτό ότι θα βεβαιώνονται κάθε μήνα αυτομάτως και σε πραγματική βάση, τόσο  ο Φ.Μ.Υ.  όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότου και μισθωτού),  καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των Δ.Ο.Υ. και του Ι.Κ.Α.  έχουν  καταρρεύσει.
Η Τράπεζα θα αποδίδει βέβαια άμεσα,  στα ασφαλιστικά ταμεία  τις εισφορές του εργαζόμενου, στο Δημόσιο το  ΦΟΡΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  και τέλος θα πιστώνει το  λογαριασμό του εργαζόμενου  με τον καθαρό μισθό.
Τη δε   εργοδοτική εισφορά,  η οποία θα βεβαιώνεται πλέον αυτομάτως με την υποβολή της μισθοδοτικής κατάστασης θα την  καταβάλλει  ο εργοδότης όπως και  σήμερα  εντός του επομένου μήνα.
Η διατήρηση του «δικαιώματος» του εργοδότη  να παρακρατά  δεν είναι θέσφατο.  Καθιερώθηκε  κάποτε όταν  δεν υπήρχε Πληροφορική  &  υπολογιστές.    Υποχρέωση του εργοδότη είναι να καταβάλλει  κάθε μήνα το μικτό μισθό.
Υπάρχουν  πολλές θετικές ακόμα επιπτώσεις τις οποίες μπορώ να σας αναπτύξω.

Τρείς από αυτές  θα είναι η κατάργηση της έκδοσης  των "ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ" από  τον  εργοδότη, οι οποίες σε πολλές   περιπτώσεις είναι ψευδείς με αυξημένο παρακρατηθέντα  φόρο,  χωρίς η υπηρεσία να μπορεί να το ελέγξει,  καθώς επίσης και η κατάργηση των υποβαλλόμενων σήμερα  μηνιαίων ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ αλλά και των  ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ.

Έχω καταρτίσει 10-σέλιδο  μελέτη  και ανάλυση για την εφαρμογή της πρότασης.

Με εκτίμηση

Κώστας Πασσιάς
Λογιστής – Φοροτέχνης
cpassias@gmail.com
6945-286-216

                   ΑΛΛΕΣ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Με αφορμή τη πρόσφατη  ειδησεογραφία περί κινητοποίησης των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, θέλω να Σας επισημάνω ότι αφ’ ότου  εφαρμοσθεί  η διαρθρωτική αυτή αλλαγή, θα υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης  για  πρώτη φορά,  

"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ"

Το οποίο  θα προκύπτει από την υποβολή των μισθοδοτικών καταστάσεων από τους εργοδότες στη ΓΓΠΣ, με  συνδυασμό την κατάθεση ή όχι του μισθού στη Τράπεζα.
Αυτό πρέπει  να χαρακτηρισθεί μέτρο υπέρ των εργαζομένων και συγχρόνως να διακηρυχθεί ως φιλολαϊκή αυτή η διαρθρωτική αλλαγή.
Καθ' όσον ο εργοδότης των Ναυπηγείων εάν ήταν υποχρεωμένος να διαθέτει ένα τέτοιο Πιστοποιητικό ώστε να δανειοδοτείται, δεν θα άφηνε επί 10 μήνες απλήρωτους τους εργαζόμενους.
Επί πλέον το Πιστοποιητικό αποβαίνει χρήσιμο για  αξιολόγηση από το Τραπεζικό σύστημα, ώστε τα χορηγούμενα δάνεια να κατευθύνονται σε παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς.

 Κώστας Πασσιάς
Λογιστής – Φοροτέχνης
cpassias@gmail.com
6945-286-216