2015-07-28 12:25:00

Το πραγματικό αίτημα για την παιδεία

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-07-28 12:25:00 Timestamp ID : 1438086300

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ κι οὐσιαστικότερη, γιὰ μία παιδεία συντελεστικὴ στὴ βελτίωση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι καθολικό, δηλαδὴ τίθεται ἀπ’ ὅλες τὶς κοινωνίες καὶ σ’ ὅλες τὶς ἐποχὲς γιατί γίνει ἔχει κατανοητό, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων κιόλας, ὅτι ὁποιαδήποτε μεταβολὴ ὀφείλεται στὴν παρεχόμενη παιδεία. Ἐξ οὐ κι ἡ πίεση ποὺ ἀσκεῖται κατὰ καιροὺς γιὰ διάθεση σημαντικοῦ μέρους τοῦ προϋπολογισμοῦ μίας χώρας στὴν ἐκπαίδευσή της.

Ὅποτε ἡ συμφορὰ πλήττει μία κοινωνία, εἴτε στὸ οἰκονομικὸ εἴτε στὸ ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ ἐπίπεδο, οἱ διάφοροι «πνευματικοί» ταγοὶ σπεύδουν ἐναγωνίως νὰ κρούσουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ζητῶντας δημοσίως βελτίωση τοῦ ἐπιπέδου τῆς παιδείας (ἀναφερόμενοι κυρίως στὴν πιὸ ἐπίσημη μορφή της, στὴν ἐκπαίδευση). Τὸ ἴδιο θὰ ἔκανε καὶ κάθε μορφωμένος ἄνθρωπος ποὺ ἔχει καταλάβει ὅτι οἱ νοοτροπίες καὶ στάσεις τοῦ ἀτόμου δὲν ἀλλάζουν μὲ νόμους καὶ διατάξεις ἀλλὰ μέσῳ μίας στερεῆς καὶ σωστῆς παιδείας. Ὡστόσο τὸ αἴτημα γιὰ μία τέτοια παιδεία τίθεται στρεβλᾶ ἢ σὲ λάθος βάση. Γιατί μπορεῖ νὰ προσδιορίζονται τὰ συστατικὰ στοιχεῖα κι οἱ προσανατολισμοὶ μίας οὐσιαστικῆς παιδείας ἀπ’ τοὺς εἰδικοὺς ἢ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου, ἀλλὰ σχεδὸν κανεὶς ἀπ’ τοὺς εἰσηγητές της δὲν συμπληρώνει τὸ αἴτημα μὲ τὸ κρισιμότερο ὅλων. Ἐκείνη δηλαδὴ τὴν παράμετρο ποὺ ἀποκρύπτεται ἀπὸ δειλία καὶ φόβο πρὸς τὴν πολιτικὴ ἢ κομματικὴ ἐξουσία (τὸ ἴδιο εἶναι) καὶ μπορεῖ πράγματι νὰ πραγματώσῃ μία οὐσιαστικὴ παιδεία.

Ἡ παράμετρος αὐτὴ δὲν εἶν’ ἄλλη ἀπ’ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀπαγκίστρωση τῆς παιδείας (σ’ ὅλες τὶς μορφές της: ἀγωγή, ἐκπαίδευση, πολιτισμός) ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἐπίσημους φορεῖς ποὺ σχετίζονται ἄμεσα ἢ ἔμμεσα μ’ αὐτὴ κι εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν σχεδιασμό της (ἀναλυτικὰ προγράμματα, προετοιμασία κι ἐπιμόρφωση διδασκόντων κ.λ.π.) καὶ τὴν οἰκονομική της στήριξη. Κυρίως ἡ ἑκάστοτε πολιτικὴ ἐξουσία καὶ τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο ἢ ὑπουργεῖα. Ἐπιδίωξη τῆς ἐξουσίας εἶναι ἡ μέσῳ τῆς παιδείας ἀναπαραγωγὴ ὄχι μόνον τῆς ἰδεολογίας της ἀλλὰ καὶ συγκεκριμένου τρόπου σκέψης ὁδηγητικοῦ πρὸς μόνον ἐκεῖνες τὶς συμπεριφορὲς τὶς ἀποδεκτὲς ἀπ’ τὴν ἑκάστοτε ἐξουσία καὶ τὶς λιγότερο ἐνοχλητικὲς γι’ αὐτήν. Μία παιδεία, ὅμως, ποὺ γίνεται ὑπόθεση κομματικὴ κι ἄρα δεσμώτης πολιτικῶν ἰδεολογιῶν δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ χαραχτηρίζεται ἀπὸ μονομέρεια καὶ μεροληψία καὶ νὰ παύῃ νὰ ἀποτελῇ μοχλὸ μεταβολῆς μίας κοινωνίας πρὸς τὸ καλύτερο.

Ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα ἐπαληθεύει αὐτὴ τὴ θέση: Στρατιὲς νέων ἀνθρώπων ποὺ τὸ βάζουν στὰ πόδια μπροστὰ στὴν ἀλήθεια, ποὺ ἀρνοῦνται πεισματικὰ κάθε ἀπόπειρα ἀντιλογίας (ἀντιθέτως, συμμορφώνονται μ’ ὁτιδήποτε τοὺς ἐπιβλήθηκε ἤδη ἀπ’ τὰ παιδικά τους χρόνια), ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἔχουν προσωπικὴ σκέψη καὶ θάρρος νὰ τὴν ἐκφράζουν, ἐν ὀλίγοις νέοι ἄνθρωποι μὲ μοναδικὴ προοπτικὴ στὴ ζωή τους τὴν ὑποταγὴ καὶ τὰ «εὔσημα» τοῦ «καλοῦ πολίτη». Τὸ αἴτημα γιὰ μία καλύτερη παιδεία θὰ πρέπει πρωτίστως νὰ ἐπαναδιατυπωθῇ ὡς ἑξῆς: Θέλετε ἀνθρώπους ζωντανοὺς ποὺ δὲν ἔχουν χάσει τὴν ψυχή τους καὶ τὸν προσανατολισμό τους; πλάσματα μὲ ἐλεύθερη βούληση καὶ πρόσωπο δικό τους; Ἀπελευθερῶστε τὴν παιδεία ἀπ’ τὴν πολιτική, ἀπὸ κάθε μορφῆς ἐξουσία ποὺ ἡ παρέμβασή της εἶναι πάντοτε βλαπτική! Ἀφῆστε τοὺς δασκάλους ἐλεύθερους νὰ πράξουν πρὸς κατευθύνσεις ἀποκρυπτόμενες ὥς τὰ τώρα ἀπ’ τὰ κομματικὰ στρατόπεδα (ὄχι ὅμως κι ἄγνωστες γιὰ αὐτὰ καὶ μὴν ξεγελιέστε!!). Ἀφῆστε τοὺς δασκάλους νὰ καταργήσουν ἀπ’ τὴ ρίζα κιόλας τὴ βεβαιότητα τοῦ κάθε πολιτευτῆ ὅτι εἶναι δημιουργήματά τους κι ὄχι δημιουργοί!!!

Γύρω ἀπ’ τὸ κουφάρι τῆς παιδείας συναθροίστηκαν κόνδορες καιροσκόποι κι ἐφήμεροι καὶ μέχρι νὰ χαθῇ τὸ πτῶμα, ἡ ἀτμόσφαιρα θάναι ἀποπνιχτικὴ καὶ κανεὶς δὲν θὰ μπορῇ ν’ ἀναπνεύσῃ . . . . Διῶξτε τους!!!