2015-08-10 07:26:00

Προτάσεις άμεσης παρέμβασης

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-08-10 07:26:00 Timestamp ID : 1439191560

Προτάσεις άμεσης παρέμβασης για την αντιστροφή του δυσμενούς κλίματος
της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα.

Δημιουργία συνθηκών εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης

( Μεταρρυθμίσεις που δεν θα τις αρνηθεί η κυρία Merkel ούτε μία στο εκατομμύριο )

1) Εθνικό Περιουσιολόγιο ( ΕΠ )

Η σύνταξη του εθνικού περιουσιολογίου είναι επιτακτική ανάγκη να λάβει χώρα άμεσα, με σκοπό να καταγραφεί τόσο η ακίνητη όσο και η κινητή περιουσία των φυσικών και νομικών προσώπων που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ. Σε αυτά προφανώς θα περιλαμβάνονται το δημόσιο, η εκκλησία και οι Offshore εταιρείες που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στην ελληνική επικράτεια. Η χρησιμότητα του περιουσιολογίου είναι πολλαπλή ωστόσο τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, για την τρέχουσα συγκυρία, είναι ο άμεσος έλεγχος του  πόθεν έσχες καθώς και η φορολόγηση έκαστου φορολογούμενου σε δικαιότερη βάση. Επιπρόσθετα θα καταγραφεί πλήρως για πρώτη φορά και επισήμως ο εθνικός, ιδιωτικός και κρατικός, πλούτος. Η σύνταξη του περιουσιολογίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών καθώς ήδη υφίστανται οι σχετικές βάσεις δεδομένων στη ΓΓΠΣ για τα ακίνητα ( Ε9 ) και τις καταθέσεις ( στοιχεία από τις τράπεζες στα έντυπα Ε1 ). Επισημαίνεται ότι το όποιο περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να δηλωθεί τελικώς δεν δηλωθεί δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί, ενώ με τη διαπίστωση του θα περιέρχεται αυτόματα στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Πιθανά να χρειαστεί να δοθεί προθεσμία ενός έτους για υποβολή συμπληρωματικής της αρχικής δήλωσης στις πολύπλοκες περιπτώσεις ή για ειδικές κατηγορίες πχ κάτοικοι εξωτερικού. Προφανώς θα καθοριστούν με λίστα τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είναι υποχρεωτική η δήλωση τους. Είναι δεδομένο ότι θα προκύψουν αρκετά προβλήματα στη δήλωση της περιουσίας όπως ο προσδιορισμός της αξίας κάποιων ιδιαίτερων περιουσιακών στοιχείων πχ πίνακες ζωγραφικής και τιμαλφή σημαντικής αξίας και ο επιμερισμός της αξίας στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Στην πρώτη περίπτωση
ο ιδιοκτήτης θα μπορεί αρχικά να δηλώνει ο ίδιος την αξία κτίσης ή αποτίμησης του περιουσιακού του στοιχείου που θα αποτελεί βάση αναφοράς σε πιθανή μελλοντική μεταβίβαση. Στη δεύτερη περίπτωση της συνιδιοκτησίας έκαστος δικαιούχος οφείλει να δηλώσει το περιουσιακό στοιχείο, τους λοιπούς συνιδιοκτήτες αλλά και το ποσοστό συμμετοχής του ιδίου και των υπολοίπων στο περιουσιακό στοιχείο.

Για να διαφανεί η επιτακτικότατα της σύνταξης του περιουσιολογίου παραθέτω το ακόλουθο παράδειγμα. Έστω τρείς φορολογούμενοι που διαθέτουν έκαστος € 200.000.
Ο πρώτος αποφασίζει να επενδύσει το ποσό αυτό στην αγορά διαμερίσματος το οποίο και εκμισθώνει στη συνέχεια, ο δεύτερος προτιμά να διατηρεί προθεσμιακή κατάθεση σε μια τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ο τρίτος προβαίνει στην αγορά διαμαντιών.
Ο πρώτος εκτός από το φόρο ή τους φόρους που πλήρωσε κατά την αγορά του διαμερίσματος σε ετήσια βάση καλείται να πληρώσει ΕΝΦΙΑ, φόρο επί του ενοικίου που λαμβάνει και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης επί του μισθώματος. Ο δεύτερος πληρώνει μόνο φόρο επί των τόκων που λαμβάνει καθώς και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης επί αυτών. Ο τρίτος δεν πληρώνει απολύτως τίποτε. Υφίσταται δηλαδή μια φορολογική προνομιακή μεταχείριση υπέρ του τρίτου και του δεύτερου παρόλο που και οι τρείς διαθέτουν την ισάξια περιουσία.

Είναι προφανές ότι η δημιουργία  του περιουσιολογίου θα αποφέρει άμεσα έσοδα στα δημόσια ταμεία καθώς σημαντικός αριθμός των φορολογούμενων δεν θα μπορεί να δικαιολογήσει, με βάση τα εισοδήματα του, την κατοχή περιουσιακών στοιχείων οπότε Θα αναγκαστεί να καταβάλει αναδρομικά τους αναλογούντες φόρους. Το περιουσιολογίου θα οδηγήσει σε κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και στην επιβολή ενός και μοναδικού φόρου επί της αξίας της συνολικής περιουσίας κάθε φορολογούμενου διευρύνοντας έτσι τη φορολογική βάση και τα έσοδα. Οι υπόλοιπο φόροι που θα διατηρηθούν θα αφορούν μόνο τα έσοδα που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχειών.  

2) Εφάπαξ κλιμακωτός φόρος επί καταθέσεων εξωτερικού και εσωτερικού

Μέχρι την εφαρμογή του περιουσιολογίου θα πρέπει να εξεταστεί η επιβολή εφάπαξ κλιμακωτού φόρου επί των καταθέσεων που διατηρούν κάτοικοι Ελλάδος σε τράπεζες που εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα πρέπει να γίνει ειδική συμφωνία με την Ελβετία για να συμπεριληφθούν και καταθέσεις σε αυτή τη χώρα καθώς αυτή δεν  συμμετέχει στο ευρωσύστημα. Σε συνέχεια των όσων έχουν αναφερθεί στο παράδειγμα του περιουσιολογίου προκύπτει ότι οι καταθέτες δεν έχουν καταβάλει φόρο επί του κεφαλαίου – περιουσίας τους σε αντίθεση με του ιδιοκτήτες ακινήτων που σήκωσαν το βάρος του ΕΝΦΙΑ τα προηγούμενα έτη. Αυτό συνέβη κυρίως για να μη διαταραχθεί η ρευστότητα, η σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Είναι δεδομένο ότι η επόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα μπορεί να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους μετόχους και τους ομολογιούχους τους και θα επιβαρυνθεί τελικώς και ο φορολογούμενος. Επίσης είναι  μεγάλος ο κίνδυνος να καταλήξουμε και στο bail in που θα επηρεάσει πιθανά τους καταθέτες ( περίπτωση μη κάλυψη του 8% της νέας αύξησης κεφαλαίων για τις τράπεζες από τους μετόχους και τους ομολογιούχους ) μόνο των ελληνικών τραπεζών, έστω και άνω των € 100.000. Θα πρέπει λοιπόν για λόγους ισονομίας και κυρίως ίσης αντιμετώπισης των ελλήνων φορολογούμενων να επιβληθεί κλιμακωτός φόρος επί των καταθέσεων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Επίσης θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα επαναπατρισμού των κεφαλαίων. ‘Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι η μη επιβολή του εφάπαξ κλιμακωτού φόρου επί του κεφαλαίου.

3) Εθνικό Σύστημα Πληρωμών ( ΕΣΠ )

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πληρωμών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με είσπραξη του ΦΠΑ κατά την τέλεση της συναλλαγής. Οι συναλλαγές άνω ενός χρηματικού ποσού ( πχ € 50 ) θα διενεργούνται αποκλειστικά με άυλο χρήμα. Διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων πληρωμής με το ΕΣΠ και έκπτωση του κόστους προμήθειας των μηχανημάτων συναλλαγών για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Εκκαθάριση του ΦΠΑ των επιχειρήσεων σε εβδομαδιαία βάση και στη συνέχεια σε ημερήσια βάση προς αποφυγή του φαινομένου της διπλοφορολόγησης. Σύντομη περίοδος προσαρμογής στο νέο σύστημα πληρωμών. Εξοντωτικές ποινές για τους παραβάτες και απενεργοποίηση ΑΦΜ για τους υπότροπους.

4) Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

Ανεξάρτητη αρχή που θα δημιουργηθεί ή συμβουλευτική εταιρεία κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού θα αναλάβει να προβεί σε αξιολόγηση της απόδοσης και των τυπικών προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων. Η αξιολόγηση θα λαμβάνει χώρα ανά έτος και θα γίνεται με το σύστημα 360 μοιρών δηλαδή θα περιλαμβάνει αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από δύο προϊσταμένους   ( άμεσο και αμέσως επόμενο στην ιεραρχία ) καθώς και από ένα  συνάδελφο του ιδίου τμήματος που θα επιλέγεται τυχαία. Ο τρόπος αυτός εξασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό συνθήκες αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας. Σε περίπτωση που οι επιμέρους αξιολογήσεις εμφανίζουν σημαντικές διαφορές την τελική αξιολόγηση θα την αναλαμβάνει ειδική επιτροπή. Χαμηλή βαθμολογία στην αξιολόγηση θα σημάνει και απόλυση άμεση ή μετά από 6 μήνες οπότε και θα γίνει επαναξιολόγηση. Κατά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων η διαπίστωση πλαστών δικαιολογητικών θα σημαίνει άμεση απόλυση και πιθανές νομικές και οικονομικές συνέπειες

5) Υπάλληλοι της Βουλής

Διενέργεια διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση των θέσεων των υπαλλήλων της βουλής το πλήθος των οποίων θα περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο. Κατάργηση όλων των υφιστάμενων προνομίων των υπαλλήλων της βουλής, διατήρηση μόνο ενός σχετικού επιδόματος. Στους υφιστάμενους υπαλλήλους της βουλής, που θα πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, θα χορηγηθεί στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ πρόσθετη μοριοδότηση λόγω  προϋπηρεσίας.

6) Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας

Η πρώτη κατοικία θα προστατεύεται μόνο εφόσον πληρούνται συνδυαστικά κριτήρια που αφορούν το συνολικό ύψος της περιουσιακής κατάστασης του δανειολήπτη και τα επιμέρους στοιχεία του σχετικού στεγαστικού δανείου. Ειδικότερα η συνολική αξία της  περιουσίας του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει κάποιο ύψος πχ € 300 χιλ, τα δε υπόλοιπα ακίνητα πλην της πρώτης κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν και αυτά κάποιο ύψος πχ € 100 χιλ. Προφανώς εάν υφίσταται κινητή περιουσία, βάσει του περιουσιολογίου, θα πρέπει να λαμβάνεται και αυτή υπόψη. Σε ότι αφορά τα στοιχεία του δανείου θα πρέπει να αποδεικνύεται η ίδια συμμετοχή του δανειολήπτη σε ελάχιστο ποσοστό πχ 20% ενώ θα πρέπει να έχει αποπληρωθεί τουλάχιστο πχ το 80% των δόσεων από την εκταμίευση του δανείου μέχρι την ημέρα που αυτό οδηγήθηκε σε οριστική καθυστέρηση. Τα ανωτέρω κριτήρια προστατεύουν το κοινό συμφέρων και αποκλείουν περιπτώσεις ευνοϊκής αντιμετώπισης συμπολιτών μας έναντι άλλων που δεν προέβησαν σε αγορά ακινήτου και εξακολουθούν να μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα περίπτωση δανειολήπτη που δεν διαθέτει άλλη ακίνητη περιουσία και χρηματοδοτήθηκε από τράπεζα για την απόκτηση διαμερίσματος ( πρώτη κατοικία ) σε ποσοστό 90% ή και 100%.  Έστω ότι ο συγκεκριμένος δανειολήπτης μετά την εκταμίευση πλήρωσε μόνο 3 δόσεις του στεγαστικού του δανείου και έκτοτε δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι ούτε ηθικό ούτε δίκαιο να τυγχάνει προστασίας.

7) Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό

Άμεσα θα πρέπει να προχωρήσει η ενοποίηση όλων των ταμείων ασφάλισης / συνταξιοδότησης σε ένα. Θα πρέπει να θεσπιστεί για κάθε ασφαλισμένο, με βάση το ύψους των εισοδημάτων του, μια εισφορά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μια για τη συνταξιοδότηση. Σε ότι αφορά τους μελλοντικούς συνταξιούχους ( min 67 ετών ή 12.000 ένσημα χωρίς ηλικιακό όριο ) η σύνταξη τους θα προκύπτει ανάλογα με τις εισφορές που θα έχουν καταβάλει σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα αναλογιστικών μελετών για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Επιπρόσθετα θα μπορούσε να θεσπιστεί και  η ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη ως κοινωνικό δίχτυ προστασίας

Για τους υφιστάμενους συνταξιούχους λαμβάνοντας υπόψη τον για δεκαετίες στρεβλό τρόπο υπολογισμού και παροχής των συντάξεων σε συνδυασμό τη γενικότερη παθογένεια του συστήματος προτείνονται τα κάτωθι :

Α) θέσπιση κατώτερου και ανώτερου ορίου σύνταξης ( πχ  min € 650 και max € 2.000 )

B) κατάργηση πολλαπλών συντάξεων όταν αυτές υπερβαίνουν τα ανώτερο όριο με παράλληλη θέσπιση της μιας σύνταξης ανά συνταξιούχο

Γ) μη καταβολή συντάξεων σε συνταξιούχους που έχουν έσοδα από άλλες πήγες όταν αυτά υπερβαίνουν κάποιο ποσό πχ € 2.500 ή € 3.000 / μήνα

Δ) κατάργηση ειδικών συντάξεων όπως πχ των άγαμων θυγατέρων

Ε) συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη άνω των € 1.000 δεν θα επιτρέπεται να εργάζονται

Στο παρακάτω πίνακα ( πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για τις συντάξεις  ) προκύπτει ότι μόνο με τη θέσπιση ανώτατου ορίου σύνταξης τα € 2.000 και μείωση κατά 5% των συντάξεων από €  1.001 μέχρι €  1.500 και 10% των συντάξεων από € 1.501 μέχρι € 2.000 χωρίς να γίνει καμία από τις ανωτέρω προτεινόμενες  παρεμβάσεις εξοικονομούνται ανά έτος  € 1.233 χιλ. Προφανώς οι προτεινόμενες μειώσεις είναι ενδεικτικές καθώς θα μπορούσαν να γίνουν κλιμακωτά ( 1% ανά €100 ) από τα € 1.001 μέχρι τα € 2.000 προς δικαιότερη αντιμετώπιση ή με διαφορετικό τρόπο.

Από

Μέχρι

Πλήθος

Σύνολο

Πλήθος

Νέο Σύνολο

Μεταβολή

0

300

121.185

16.128.370

121.185

16.128.370

0

301

400

236.801

86.606.451

236.801

86.606.451

0

401

500

280.182

126.957.443

280.182

126.957.443

0

501

600

267.018

146.616.527

267.018

146.616.527

0

601

700

284.210

185.815.106

284.210

185.815.106

0

701

800

295.456

220.695.920

295.456

220.695.920

0

801

900

139.179

117.840.403

139.179

117.840.403

0

901

1000

125.101

119.486.364

125.101

119.486.364

0

1001

1500

549.168

692.618.240

549.168

657.987.328

-5%

1501

2000

306.524

517.461.240

306.524

465.715.116

-10%

2001

2500

38.155

82.767.547

38.155

76.310.000

2000

2501

3000

9.303

24.817.849

9.303

18.606.000

2000

3001

3500

1.482

4.761.701

1.482

2.964.000

2000

3501

4000

769

2.841.795

769

1.538.000

2000

>4000

251

1.158.702

251

502.000

2000

2.654.784

2.346.573.660

2.654.784

2.243.769.029

  
Ανά μήνα

102.804.631

  
Ανά έτος

1.233.655.571

Σε ότι αφορά την αντισυνταγματικότητα της μείωσης των συντάξεων θα πρέπει να βρεθεί νομικός τρόπος αντιμετώπισης ( πχ αναστολή με νόμο της καταβολής μέρος των συντάξεων για λόγους έκτακτης δημοσιονομικής ανάγκης ) μέχρι να γίνει σχετική συνταγματική αναθεώρηση. Σε ότι αφορά τις αιτιάσεις περί άδικης μείωσης των συντάξεων αντιπαραβάλω ότι το μεγαλύτερο μέρος των συντάξεων που καταβάλλονται σήμερα δεν αντιστοιχεί στις εισφορές που απέδωσαν στον εργασιακό τους βίο οι συνταξιούχοι.

8) Εθνική Άμυνα

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την απειλή από την Τουρκία. Παρόλο που αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ επιπρόσθετα θα πρέπει να ενισχύσει κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού και να πετύχει την εγγύηση των ευρωπαϊκών συνόρων και συνεπώς και των ελληνικών συνόρων. Αποτελεί εθνική υποχρέωση η διατήρηση αξιόμαχου στρατεύματος με ισχυρή αποτρεπτική και επιχειρησιακή δυνατότητα. Αρχικά θα πρέπει  απόκομματοποιήθει το στράτευμα και στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους ανώτατους αξιωματικούς του, να εκσυγχρονιστεί. Οι σημερινοί στρατοί είναι πλέον κυρίως επαγγελματικοί, ευέλικτοι και σύγχρονα εξοπλισμένοι. Λόγω της ιδιαιτερότητας της Ελλάδος ο θεσμός της υποχρεωτικής στράτευσης οφείλει να διατηρηθεί ωστόσο δύναται να περιοριστεί η θητεία στους 6 μήνες ή 9 μήνες ανάλογα με το πλήθος των προς στράτευση νέων και να ενισχυθεί ο επαγγελματικός χαρακτήρας με ταυτόχρονη μείωση των συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού. Τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η αεράμυνα, η πολεμική αεροπορία και το ναυτικό. Σε ότι αφορά την πολεμική αεροπορία τονίζεται ότι σε ελάχιστα χρόνια εάν όχι ήδη θα είναι επιτακτική η ανάγκη ανανέωσης του στόλου των μαχητικών F16 και Mirage 2000 με μαχητικά 5 γενιάς καθώς η Τουρκία έχει προχωρήσει ήδη σε συμφωνία για την απόκτηση μαχητικών F35 από τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα θα μπορούσε να κινηθεί προς την αγορά της Ρωσίας αποκτώντας το Suhoi 35 που είναι πιο φθηνό αλλά για ευνόητους λόγους ισορροπίας με τις ΗΠΑ και κυρίως την Ευρωπαική Ένωση θα οδηγηθεί στα +4ης γενιάς Eurofighter και Rafale και πιθανά και στο πανάκριβο F35. Ο τρόπος χρηματοδότησης ή μίσθωσης θα αποτελέσει σημαντικό ζήτημα τα επόμενα έτη.

9) Εκλογικός νόμος

Αλλαγή του εκλογικού νόμου και εφαρμογή της απλής αναλογικής με διατήρηση του ορίου εισόδου κόμματος στη βουλή στο 3% για εθνικούς λόγους. Ο συνασπισμός κομμάτων θα εισέρχεται στη βουλή με min 5%. Συνταγματική κατοχύρωση της απλής αναλογικής στην επόμενη αναθεώρηση του συντάγματος. Η επιλογή αυτή αποτελεί γνήσια έκφραση της δημοκρατίας ενώ θα συμβάλει στη δημιουργία κλίματος συναίνεσης και θα αποτρέψει αλαζονικές πολιτικές συμπεριφορές.

10) Επιχειρηματικότητα

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής και να αποκτήσει την απαιτούμενη εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Το εμπορικό ισοζύγιο μαρτυρά την αναγκαιότητα των ανωτέρω. Είναι επιτακτική η ανάγκη της περεταίρω ενίσχυσης των σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας καθώς και η δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη και άλλων. Στα πλαίσια αυτά προτείνονται :

Α) η σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων στο 15% για ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας σε όρους απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων. Η εφαρμογή και απόδοση των μεταρρυθμίσεων θα επιτρέψει τη μείωση της άμεσης φορολογίας καθώς θα  προκύψουν τα σχετικά δημοσιονομικά περιθώρια

Γ) η απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης

Δ) η παροχή κινήτρων για νέες επενδύσεις όπως αφορολόγητο ή χαμηλή φορολογία για τα πρώτα  έτη  ή και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων

Ε) η εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Στ ) το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων

Ζ) η εξασφάλιση υγειών συνθηκών ανταγωνισμού και λειτουργίας των επιχειρήσεων

Η) η άμεση υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνισμού και τη διασφάλιση του κοινού συμφέροντος. Στις περιπτώσεις εκμετάλλευσης εθνικών φυσικών πόρων θα παραχωρείται σε ιδιώτες μέχρι το 49% του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το management. Στις λοιπές περιπτώσεις μπορεί να παραχωρηθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.