2015-09-02 23:19:00

Ελευθερώστε την πατρίδα μας επιτέλους!

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-09-02 23:19:00 Timestamp ID : 1441235940

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΧΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ποὺ εἰσηγεῖται τὸ ὑπουργεῖο «παιδείας» κάθε λίγο καὶ λιγάκι, μόνον βελτίωση τοῦ ἐπιπέδου τῆς «ἐκπαίδευσης» δὲν ἐπιφέρουν. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ φανταστῇ κανεὶς γιατί. Ἡ ἑκάστοτε ἐξουσία ἐπιδιώκει μέσῳ τῆς παιδείας καὶ κυρίως μέσῳ τῆς πιὸ ἐπίσημης μορφῆς της, τῆς ἐκπαίδευσης, νὰ διαμορφώσῃ συνείδηση πολίτη, δηλαδὴ ἀνθρωπομᾶζες ποὺ θάναι πειθήνιοι καὶ καλοὶ ψηφοφόροι κι ὄχι πρόσωπα, δηλαδὴ ἄνθρωποι μὲ κρίση καὶ σκέψη δική τους, ἐλεύθεροι καὶ δύσπιστοι πρὸς κάθε μορφὴ «σωτηρίας» ποὺ ὑπόσχονται τὰ κομματικὰ στρατόπεδα.

Ἔχει λοιπὸν συμφέρον ἡ πολιτικὴ νὰ παρουσιάζῃ τὴν κάθε καινούργια ἐκπαιδευτικὴ «μεταρρύθμιση» ὡς δῆθεν πανάκεια γιὰ τὰ λογῆς προβλήματα ποὺ ταλανίζουν τὴν «παιδεία», ἐνῷ στὴν πραγματικότητα προκαλεῖ μόνον σύγχυση καὶ θόλωμα νερῶν. Δεῖτε γιὰ παράδειγμα τὰ «ἀναλυτικὰ προγράμματα» τῶν σχολικῶν μαθημάτων πόσο γενικόλογα καὶ πόσο ἀνεφάρμοστα εἶναι στὴν πλειοψηφία τους, μὲ περιεχόμενο δάνειο ἀπ’ τὴν Ἑσπερία, χωρὶς νὰ φαίνεται σ’ αὐτὰ ἴχνος προσπάθειας προσαρμογῆς τους στὴν πραγματικότητα τῶν σχολείων μας. Παρόμοια κατάσταση καὶ μὲ τὰ «σχολικὰ βιβλία» ποὺ εἶναι γεμάτα λάθη κι ἀνακρίβειες. Τὰ ἴδια καὶ μὲ τὰ «ἐπιμορφωτικά» προγράμματα καὶ σεμινάρια γιὰ τοὺς διδάσκοντες ποὺ στὴν οὐσία δὲν προετοιμάζουν τὸν νέο ἐκπαιδευτικὸ ν’ ἀντιμετωπίσῃ ἀποτελεσματικὰ τὰ δεκάδες προβλήματα ποὺ ἀνακύπτουν μέσ’ ἀπ’ τὴ διδακτικὴ διαδικασία.

Θεωρῶ ὅτι ἡ λύση εἶν’ ἡ ἀπαγκίστρωση τῆς «ἐκπαίδευσης» ἀπ’ τὴν πολιτικὴ κι ὅλους τοὺς φορεῖς της κι ἡ ἀνάληψη ἀποκλειστικῆς εὐθύνης γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα ποὺ τὴν ἀφοροῦν ἀπ’ τοὺς ἄμεσα ἁρμόδιους νὰ διαχειριστοῦν τὶς τύχες τῶν σχολείων. Ἀναφέρομαι στοὺς ἴδιους τοὺς διδάσκοντες, βέβαια! Καὶ τοῦτο γιατὶ μόνον αὐτοὶ γνωρίζουν τὶς ἀνάγκες, τὶς ἰδιαιτερότητες καὶ τὶς κλίσεις τῶν μαθητῶν τους, μόνον αὐτοὶ λόγῳ εἰδικῶν σπουδῶν κι ἐπίγνωσης τῆς σχολικῆς πραγματικότητας (π.χ. ὑλικοτεχνικὴ ὑποδομή) μποροῦν νὰ στήσουν ἕνα ἀναλυτικὸ πρόγραμμα προσαρμοσμένο στὶς ἀνάγκες τοῦ σχολείου τους. Κανένα ὑπουργεῖο «παιδείας», κανένας ὑπουργὸς «παιδείας» καὶ κανένας «σύμβουλός» του δὲν ἔχει ὅλη αὐτὴ τὴ γνώση καὶ πληροφόρηση (ἐλλείψει, βεβαίως, καὶ τῆς ἀ ξ ι ο λ ό γ η σ η ς) γιὰ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι μπορεῖ νὰ συνεισφέρῃ στὴν «ἐκπαίδευση» ἀληθινά.

Ὅσο ἡ «παιδεία» θὰ βρίσκεται στὰ χέρια τῶν κομμάτων, καμμιὰ οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ κι ὅλο περσότερο θὰ ὑποβιβάζεται ἡ διδασκαλία, θὰ πέφτῃ τὸ ἐπίπεδο

τῆς παρεχόμενης «γνώσης» καὶ θὰ καθίσταται ὁ «ἐκπαιδευτικός» ἐξαθλιωμένος κι ἀνήμπορος.

Κωνσταντίνος Κ. Χατούπης