2015-09-02 23:20:00

Μας πρήξατε!!!

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2015-09-02 23:20:00 Timestamp ID : 1441236000

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ στὴν «ἐκπαίδευση» ἀποτελεῖ γεγονὸς ἀδιαμφισβήτητο. Ἡ εἰσχώρηση τῶν ἄσχετων μὲ τὰ κρίσιμα ζητήματα τῆς παιδείας κομματικῶν ρεμπεσκέδων εἶναι τόσο σατανικὰ σχεδιασμένη κι ὁ συνεπακόλουθος ἐπηρεασμός τους τόσο συστηματικὸς κι ἔντονος, ποὺ ὅσοι «ἐκπαιδευτικοί» δὲν ἔχουν στείλει στὸν διάβολο τὴν πολιτικὴ μιλᾶνε σὰν συνδικαλιστὲς καὶ συμπεριφέρονται ὡσὰν νὰ συνδικαλίζονται. Μετατρεπόμενοι ἀπὸ παιδαγωγοὶ καὶ δάσκαλοι σὲ ὄργανα κομματικῶν ἐπιτροπῶν καὶ κλαδικῶν, ἀναπαράγουν ὅ,τι μπαρούφα τοὺς σερβίρει τὸ κόμμα ἢ τὰ ὄργανά του (κυρίως οἱ ἐφημερίδες του). Μιὰ ματιὰ στὶς ὁμάδες κοινωνικῆς δικτύωσης πείθει γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Αὐτὴ ἡ καρκινικὴ ἐξάπλωση τῆς ἑκάστοτε ἐξουσίας σὲ κάθε γωνιὰ τῆς «ἐκπαίδευσης» μπορεῖ νὰ ψηλαφηθῇ στὶς κομματικὲς νεολαῖες ποὺ υἱοθετοῦν νοοτροπίες καὶ στάσεις τῶν κομμάτων τους μέσα στοὺς χώρους τῶν «πανεπιστημιακῶν» σχολῶν (π.χ. ἀφισοκολλήσεις σκουπιδοανακοινώσεων μέχρι κι ἀλισβερίσια μὲ καθηγητὲς γιὰ ἀκούραστη ἀπόκτηση πτυχίου) καὶ στὰ διάφορα συνδικαλιστικὰ ὄργανα τῆς «στοιχειώδους» ἐκπαίδευσης ποὺ παλιότερα ἔστελναν τοὺς παρατρεχάμενούς τους στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ ποῦν τὸ κομματικό-ἰδεολογικὸ τροπαριάκι τους, τὸ πάντα πληκτικό (κι ἀλλοίμονο σ’ ὅποιον «ἐκπαιδευτικό» ἔφερνε ἀντίρρηση).

Ἂν οἱ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενοι κι ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν «παιδεία» εἶναι        π ρ ά γ μ α τ ι οἱ ἴδιοι οἱ διδάσκοντες καὶ μόνον αὐτοί (καὶ δὲν μπορεῖ νάναι ἄλλοι γιατὶ μόνον αὐτοὶ ἔχουν οὐσιαστικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴ σχολικὴ πραγματικότητα, ὄχι τὸ ὑπουργεῖο κι οἱ συνδικαλιστές), τότε θὰ πρέπῃ ν’ ἀντισταθοῦν στὴ σήψη ποὺ φέρνει ἡ κάθε πολιτικὴ παράταξη καὶ ν’ ἀδιαφορήσουν γιὰ ἐκεῖνες τὶς «σωτήριες» «μεταρρυθμίσεις» τοῦ ὑπουργείου κάνοντας τὸ δικό τους, δηλαδὴ ὁτιδήποτε ἀπορρέει ἀπὸ π α ι δ α γ ω γ ι κ ὴ  ἀ γ ά π η καὶ        σ κ λ η ρ ή, ἐ π ώ δ υ ν η κι ὑ π ε ύ θ υ ν η δουλειὰ καὶ πάντως ὁτιδήποτε ἀπελεύθερο ἀπὸ κομματικὲς ἀγκυλώσεις καὶ ψευτοϋποσχέσεις γιὰ μιὰ «καλύτερη» «παιδεία» ποὺ δίνουν τὰ λιμάρικα σκυλιὰ τῶν κομμάτων!

Κωνσταντίνος Κ. Χατούπης