2016-01-25 11:04:00

Αποτελεσματική η παρέμβαση Αναστάσιου Μεγαλομύστακα για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-01-25 11:04:00 Timestamp ID : 1453719840

Αθήνα, 25/01/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αποτελεσματική η παρέμβαση Αναστάσιου Μεγαλομύστακα για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας

Την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την εξ ολοκλήρου αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Ενεργειακής Τεχνολογίας των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων(Α.Τ.Ε.Ι.) είχε ως αποτέλεσμα η σχετική ερώτηση, που κατέθεσε στις 23/11/2016 προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο Βουλευτής Σερρών, κ. Αναστάσιος Μεγαλομύστακας.

Σύμφωνα, με την απάντησή του, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, αναγνώρισε την αναγκαιότητα ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων τμημάτων πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), για τα οποία δεν υπάρχει, επί του παρόντος, επαγγελματική κατοχύρωση στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τονίζοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και βούληση του Υπουργείου να είναι, όσο το δυνατόν, άμεση η επίλυσή του.

Στο πλαίσιο αυτό, με το υπ' αριθμό πρωτόκολλο 202826/Ζ1/28-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ζητήθηκε από τους Προέδρους των αντίστοιχων Τμημάτων Α.Ε.Ι. να καταθέσουν κοινή πρόταση για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος εντός διμήνου. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, θα συγκροτηθεί επιτροπή, που θα εξετάσει τις προτάσεις των Τμημάτων, ώστε να υιοθετηθούν οι κατευθύνσεις, που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το Υπουργείο να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με εκτίμηση

Από το Γραφείο Τύπου
Αναστάσιου Μεγαλομύστακα

****

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην ερώτηση με αριθμό 1405/23-11-2016 »

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1405/23-11-2016, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Μεγαλομύστακας με θέμα «Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το ζήτημα της ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων τμημάτων πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), για τα οποία δεν υπάρχει επί του παρόντος επαγγελματική κατοχύρωση στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και βούληση του Υπουργείου είναι η όσο το δυνατόν άμεση επίλυσή του.

Στο πλαίσιο αυτό, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 202826/Ζ1/28-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ζητήθηκε από τους Προέδρους των αντίστοιχων Τμημάτων Α.Ε.Ι. να καταθέσουν κοινή πρόταση για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος εντός διμήνου. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα εξετάσει τις προτάσεις των Τμημάτων, ώστε να υιοθετηθούν οι κατευθύνσεις που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το Υπουργείο να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αναφορικά με τη δημιουργία ενιαίου φορέα μηχανικών, πτυχιούχων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο ανήκει η εποπτεία της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και, στο πλαίσιο της εποπτείας αυτής, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, οι δύο παράλληλοι τομείς της (πανεπιστημιακός και τεχνολογικός) που λειτουργούν με διακριτή φυσιογνωμία, ο σκοπός και η αποστολή, καθορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α') ως εξής: «1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα νόμο. 2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ. ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.». 3. Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ