2016-07-21 08:29:00

Ρομά Απαράδεκτες συνθήκες αποκλεισμού λόγω έλλειψης δράσεων, παρά την δυνατότητα μέσω διατιθέμενων πόρων εκ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων 19-7-2016

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-07-21 08:29:00 Timestamp ID : 1469089740