2016-07-28 19:14:00

Έλλειψη δομών για παιδιά ΑΜΕΑ με συνέπεια τον αποκλεισμό των αιτούντων για το voucher των 5.000 ευρώ, τη μη εξασφάλιση θέσης σε δομές κατηγορίας Α2 καθώς και διακριτική μεταχείριση των οικονομικά ασθενέστερων από ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 27-7-2016

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2016-07-28 19:14:00 Timestamp ID : 1469733240