2018-09-07 11:54:00

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας : Εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο».

By antidiaploki
Ημερομηνία αρχικής ανάρτησης : 2018-09-07 11:54:00 Timestamp ID : 1536321240

Αθήνα, 07/09/2018

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο».

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί της ανακοινώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., σχετικά με την αναγκαιότητα, μεταξύ άλλων, της εισαγωγής του γνωστικού αντικειμένου της Μελέτης-Προετοιμασίας των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, προκειμένου η παραμονή της τσάντας στο σχολείο να υποστηρίξει και να ενισχύσει πράγματι την εκπαιδευτική διαδικασία, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

     Ο αναφέρων βουλευτής

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας